Nhân vật, Sự kiện

Nguyên Tường (1995): Hòa Thượng Thích Quảng Độ, con người dẫn đường Lịch Sử

NGUYÊN TƯỜNG: Con người dẫn đường lịch sử không phải là con người nằm trong lịch sử, không phải là con người viết ra lịch sử, cũng không phải những con người làm nên lịch sử. Lịch sử là lịch… Read More ›