Nhân vật, Sự kiện

Ở đục, trắng lòng

‘Ưng vô sở trụ*’ một nụ Sen hồng ở đục, trắng lòng tỏa lân hương Ðạo. thượng tuần tháng 3, 2012 Kính tiễn một bậc thầy, Cư sĩ Liên Hoa     * 應無所住而生其心 Ưng: Thuận, bằng lòng, nên. Vô: không. Sở: nơi chốn. Trụ: ở. Nhi: mà, Kỳ: cái ấy. Tâm: cái tâm của con người. Ưng… Read More ›

Chia khúc tôi

Kính tiễn Anh. táng nhang cháy rực tim người lệ ròng chảy rát tâm can chiếc cầu sinh tử bắc ngang tình duyên càng thắm… càng đoạn tràng em ơi! 2. bàng hoàng đứng trước mộ phần run tay nắm… Read More ›

Điên, dễ mấy!

Dễ mấy có thêm một Bùi Giáng“điên điên khùng khùng thứ thiệt” khác, song lắm người lại thích “điên điên” theo cốt cách Bùi Giáng ở cái phố Bolsa này. Tôi biết tên lão nhờ nét chữ viết trên mặt… Read More ›