Thân hữu

Mạnh Kim: Hãy Khóc Cho Tiếng Việt

Nhà bình luận Mạnh Kim (Ảnh: Uyên Nguyên) Thay vì làm to chuyện với một slogan quảng cáo thì “cơ quan chức năng văn hóa” nên tìm giải pháp khẩn cấp để chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn tiếng Việt. Cái… Read More ›