Phật và Thiền Sư

Hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm mở tiệc trong cung, có mời Tuệ Trung Thượng sĩ. Trên bàn có cả thức ăn mặn và chay, không phân biệt, Ông gắp và ăn tuốt. Hoàng thái hậu hỏi: “Anh tu Thiền mà ăn thịt cá thì làm sao thành Phật được?” Tuệ Trung Thượng sĩ cười đáp: “Phật là Phật, ta là ta. Ta không cần thành Phật. Phật cũng không cần thành ta. Em không nghe các bậc cổ đức nói: Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát đó sao?”

Advertisements
%d bloggers like this: