Nghệ thuật

Người trông trời viễn phương*

Với Thiện Giao và Vũ Trọng ở Calico, Ghost Town, CA ngày 18 tháng 02, 2012      * Nắng chiều rưng tủi nhục Người trông trời viễn phương. (Những bước đường cùng – TS)