Nhân vật

Tâm Tĩnh An Nhiên

Tường Vân La Hán Tâm Trí Viên Dung Nhữ kim liễu tánh Xử thế tùy cơ Vô dư Niết Bàn Minh Châu Việt Nam Phật Giáo. QUẢNG PHÁP TRẦN MINH TRIẾT kính đảnh lễ bái vọng Giác Linh Bậc Chúng Trung Tôn Phật Giáo… Read More ›

Điên, dễ mấy!

Dễ mấy có thêm một Bùi Giáng“điên điên khùng khùng thứ thiệt” khác, song lắm người lại thích “điên điên” theo cốt cách Bùi Giáng ở cái phố Bolsa này. Tôi biết tên lão nhờ nét chữ viết trên mặt… Read More ›