Sự kiện

Tâm Tĩnh An Nhiên

Tường Vân La Hán Tâm Trí Viên Dung Nhữ kim liễu tánh Xử thế tùy cơ Vô dư Niết Bàn Minh Châu Việt Nam Phật Giáo. QUẢNG PHÁP TRẦN MINH TRIẾT kính đảnh lễ bái vọng Giác Linh Bậc Chúng Trung Tôn Phật Giáo… Read More ›