Tưởng niệm

Uyên Nguyên – Tháng 5 ghét và, thương…!

  theo ta cùng những tháng, năm… Ðúng một năm, sau ngày anh Ðại vĩnh viễn ra đi, Nội của tôi cũng ngã bệnh rồi mất! Ðiều trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai đã không hẹn, mà xa lìa cõi… Read More ›

Tâm Tĩnh An Nhiên

Tường Vân La Hán Tâm Trí Viên Dung Nhữ kim liễu tánh Xử thế tùy cơ Vô dư Niết Bàn Minh Châu Việt Nam Phật Giáo. QUẢNG PHÁP TRẦN MINH TRIẾT kính đảnh lễ bái vọng Giác Linh Bậc Chúng Trung Tôn Phật Giáo… Read More ›