Thơ

Chim chóc gọi nhau bừng núi sau

Nghĩ đến PL và PlN Sáng nay chợt thấy rừng xanh lại chim chóc gọi nhau bừng núi sau. Chồi mới đâm lên từ rễ cũ. Ta hiểu già nua cũng nhiệm mầu. 24 tháng Hai, 2014 UYÊN NGUYÊN