2015

Vòng tay bác ái…

Hôm nay Giáng Sinh đi nhà thờ, Mẹ Maria Bác Ái hỏi: “Phật Từ Bi trong con có khỏe không?” Tôi thưa “dạ”. Chúa treo mình trên Thánh Giá nhoẽn môi cười, và nói: “tội con nhà Phật thì không liên can gì tới Chúa, nhưng lúc buồn thì con… Read More ›