Champa

Inra Sara: Cải Cách Tôn Giáo Bằng… Tình Cảm

  1. Năm 2009, đăng bài “Thống nhất Lịch Cham bằng tình cảm” trên inrasara.com, tôi bị một nhà nghiên cứu mượn lời một nhân sĩ chưởi: Sara dốt Xakawi mà kêu mình thống nhất. Chưởi, và đăng trên một tạp… Read More ›