Đinh Cường

Tuệ Sỹ: Sơn Núi

Thầy Tuệ Sỹ và nhà thơ Nguyễn Ðức Sơn (Ảnh: Thu Nguyệt) 1. Sinh ra để làm thơ, đó là Định mệnh? Hay Lịch sử? Hay cái gì nữa? Có bao nhiêu câu hỏi tương tợ như vậy, nghĩa và vô… Read More ›