GS Hồng Dương

Tuệ Sỹ: Nhân đọc TÌM HIỂU NHẬN THỨC & TÁNH KHÔNG của GS. Hồng Dương

Có người nói rằng, cái lý tưởng Đại thừa được thắp sáng trên 20 thế kỷ ấy, đã chạy suốt cả một vùng Á châu rộng lớn, nhưng rồi, nghèo đói, bất công, áp bức vẫn là bóng tối dễ… Read More ›