Lê Mạnh Thát

Lê Mạnh Thát: Zen Master Chân Ðạo Chánh Thống (3)

Zen Master Trí Siêu Lê Mạnh Thát (Photo: Uyên Nguyên) ZEN MASTER CHÂN ĐẠO’S SOCIAL RELATIONSLS Indeed, some poems in the Thủy Nguyệt Tòng Sao belong to the type of “writing and replying in poems.” The type itself is not much… Read More ›