Nguyễn Du

Huỳnh Kim Quang: 200 Năm Nguyễn Du Qua Đời, Đọc ‘Phân Kinh Thạch Đài’

Một góc nhỏ tại Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du Năm nay, 2020 đánh dấu 200 năm thi hào Nguyễn Du qua đời (1820-2020). Trang Từ Điển Bách Khoa http://www.newworldencyclopedia.org đã xếp thi hào Nguyễn Du ngang hàng… Read More ›