Nhiên Hòa

Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt: Tâm Tình Gởi Anh Bích Từ ManiLa

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Đoàn Viết Hoạt (Ảnh: Uyên Nguyên) Làm người ai cũng phải chết, nhưng mỗi đời sống mỗi khác, mỗi cái chết mỗi khác. Đối với người đó và đối với mọi người thân quen…. Read More ›