Thích Thiện Hiền

Thích Thiện Hiền: Hồi ký về Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống và Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo

Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống và Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Trưa ngày mồng 9 tháng chạp năm Tân tỵ, chuông điện thoại di động của tôi reo, khi nhìn lên… Read More ›