Trần Trọng Kim

Mạnh Kim: Một Cơn Gió Bụi

Mạnh Kim (Ảnh: Uyên Nguyên) Lại thêm một quyển sử bị cấm phát hành. Lần này là “Một cơn gió bụi” của học giả Trần Trọng Kim. Không chỉ là “một cơn gió bụi”, hồi ký của Lệ Thần Trần… Read More ›