Xuân Ất Dậu

Thích Huyền Quang: Thông Điệp Tết Ất Dậu của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

Kính gửi: Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, Và toàn thể Phật tử các giới trong ngoài nước. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa liệt quý vị, Ngày 26 tháng 12 năm 2004,… Read More ›