Ðạo Sinh

Đạo Sinh: Phát Bồ-Đề Tâm

Cư sĩ Đạo Sinh (Ảnh: Vũ) Tình trạng hỗn loạn của thế giới tự cổ chí kim, ngoài các tác nhân thuộc về tự nhiên, còn có yếu tố con người. Con người góp phần vào sự hỗn loạn này… Read More ›