Nguyễn Lục Gia

Nguyễn Lục Gia: Hưng Vong Panduranga – Champa

TÓM TẮT: Từ một bộ phận đất đai nằm ngoài lãnh thổ vương quốc Lâm Ấp (Lin Yi) lúc ban đầu, Pandaranga vượt lên trở thành trung tâm thời Hoàn Vương (Houan Wang) cường thịnh của các vị quốc chủ… Read More ›