Nguyễn Man Nhiên

Nguyễn Man Nhiên: Thần Tích

Trong sê-ri THẦN TÍCH, photo-based art [2012]