Nguyễn Sử

Nguyễn Sử: Nhìn gì từ chuyện “oan gia trái chủ”

Vốn dĩ câu chuyện đã nên được kết thúc, tuy nhiên tôi thấy có một chút cần thiết khi nhắc đến yếu tố “Vong” trong câu chuyện giải nghiệp, chuyện nhập vong, áp vong. Có người đặt câu hỏi tại… Read More ›