Phạm Hầu

Uyên Nguyên – “Ðưa tay ta vẫy ngoài vô tận”*

“Hận thù có thể xóa được dễ dàng thôi, nhưng u uẩn của những hồn oan đáy biển vẫn ám ảnh tâm tư. Người sỗng vẫn mang mãi ân tình của người đã chết, dù trên rừng hay dưới biển,… Read More ›