Phan Trung Kiên

Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Những Năm Tháng Khó Khăn và Can Đảm

Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang; (giữa) Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ; (trái) Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, đương kiêm thừa lệnh điều hành Viện Tăng Thống… Read More ›