Tư liệu Phật Giáo

Tuệ Sỹ (2001) – Giác Thư Gởi Ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt nam và Ông Phan Văn Khải, Thủ Tướng Chính phủ, Nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

Trên hết, lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho các phần tử trí thức mà nhân dân đã tốn nhiều công sức bồi dưỡng nhưng vì khiếp nhược, xu phụ quyền thế, mà phải câm miệng trước những… Read More ›