Tưởng niệm

Thích Huyền Quang: Huấn Từ Của Đức Tăng Thống Nhân Mùa An Cư, PL. 2548

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG _________________ Phật lịch 2548 Số 03/VTT/TT   NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính Thưa chư Đại Đức Tăng, cùng Bốn Chúng đệ tử. 2548… Read More ›

Giáo Sư Trần Ngọc Ninh: Tưởng Nhớ Một Người Thầy Trong Đạo, Tỳ Kheo Thích Minh Châu

Giáo sư Trần Ngọc Ninh, Thạc-sĩ* Y-khoa Đại-học Pháp, nguyên Giáo-sư Văn-minh Đại-cương và Văn-hoá Việt-Nam tại Đại-học Vạn-Hạnh (Sài Gòn), nguyên Tổng-trưởng Văn-hoá Xã-hội và Đặc-trách Giáo-dục trong Chính-phủ VNCH; nguyên Viện Trưởng Viện Việt-Học (California), 3/2003-2/2008. _____________________________   Tôi được biết tin… Read More ›

Vĩnh Hảo: Già Lam

Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn viết về Ôn Già Lam và Tu viện Quảng Hương Già Lam. Ôn Già Lam là cách gọi tôn kính của những môn đệ và phật-tử hướng về Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, vị viện chủ sáng lập tu viện. Trong tu… Read More ›