Mai Sơn

Thơ Nguyễn Tấn Cứ: Tự Do Cho Sớm Mai (Lotus xuất bản, 2018)

Stéphane Mallarmé: không thể cố gắng để làm một bài thơ. Ở xứ sở chúng ta, vô số nhà thơ đã thành danh hay chưa thành danh, ngày ngày cặm cụi gắng sức làm thơ để có thơ thường xuyên… Read More ›