Thích Huyền Quang

Thích Huyền Quang: THÔNG ĐIỆP HƯỚNG VỀ THẾ KỶ XXI của  Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống – Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Thượng Tọa Thích Nguyên Chứng (Tuệ Sỹ), tháp tùng Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra Hà Nội chữa bệnh (2003) Thế giới đang chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI, khép lại hai thiên niên sử… Read More ›