Trần Trung Ðạo

Thị Nghĩa: Chiều Đông (Kính tiễn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ)

Pháp Lữ tìm nhau giữa chốn đọa đày. Bữa cơm chay cùng Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại nơi quản thúc giữa đồng không mông quạnh Nghĩa Hành Quảng Ngãi. Một ngày tháng 8 năm 1992, tôi nhận được một… Read More ›