Phạm Nguyên Trường

Robert A. Dahl/Phạm Nguyên Trường dịch/Phạm Hồng Sơn hiệu đính: BÀN VỀ DÂN CHỦ, với lời giới thiệu và 2 chương mới của Ian Shapiro

Nhà xuất bản Giấy Vụn Chủ trương: Mở Miệng Liên lạc: nxbgiayvun@yahoo.com Bàn về dân chủ Tác phẩm của Robert A. Dahl Phạm Nguyên Trường dịch từ bản tiếng Anh: Robert A. Dahl. On Democracy: Yale University Press, 1998. Robert… Read More ›