Hoài Khanh

Hoài Khanh: Cho Lòng Thở Than

Có một hoặc nhiều thân phận bèo bọt nào đó, như là Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư tân thời, hoặc hơn thế nữa đã từng thấy ở “cái ao của chị Năm” trong chuyện Hoài Khanh xa… Read More ›