Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Justin Whitaker/Nguyên Giác (dịch): The Birth of an American Form of Buddhism: The Japanese-American Buddhist Experience in World War II/Phật Giáo Hoa Kỳ Thời Chiến

Nói “thời chiến” nơi đây là nói về thời Đệ Nhị Thế Chiến. Có một phần chưa được khảo sát tận tường, chưa được biết rộng rãi trong lịch sử Đạo Phật tại Hoa Kỳ: đó là một thời chiến… Read More ›