Nhân vật – Sự kiện

Trần Kiêm Ðoàn – Thiền Sư Nhất Hạnh, Hành Giả Bắc Nhịp Cầu Tâm Linh Đông-Tây

Thư pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh – ảnh: uyên Nguyên Tin thầy Thích Nhất Hạnh được nhận giải Pacem in Terris năm 2015[*] – giải Hoà Bình Thế Giới hằng năm phổ biến nhất của Thiên Chúa Giáo toàn cầu – đã… Read More ›