Bùi Giáng

Nguyễn Hưng Quốc: Cuộc hoà giải vô tận: Trường hợp Bùi Giáng

Trích: Thơ Con Cóc và Những Vấn Đề Khác (Ấn bản mới với một số sửa chữa của cuốn Thơ, v.v… và v.v…, 1996, và một số trích đoạn từ hai cuốn Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, 1988,… Read More ›