Trà Vigia

Trà Vigia: Mỹ Sơn Ngày Về

Thánh địa Mỹ Sơn, (nguồn Internet) Muốn đạt đến cái Mĩ thì phải trải qua cái Thiện và muốn đạt đến cái Thiện thì phải đạt được cái Chân, Chân-Thiện-Mĩ là một quy trình tu dưỡng và tôi luyện của… Read More ›