Hoàng Long

Hoàng Long – Ý Nguyện

Ai cũng mong muốn đời mình được như ý nguyện cầu. Khi khấn vái thần linh hay xin một lá xăm xem thử thời vận mà thấy dòng chữ “sẽ được như ý nguyện” là thế nào cũng có người… Read More ›